Gebruiksvoorwaarden Samen Suppen

1. Definities

 1. ‘Samen Suppen’ is een online platform met als doel personen onderling in contact te brengen door middel van het deelnemen aan en/of organiseren van sup-activiteiten. Het online platform is te bereiken via de website www.samensuppen.nl.  
 2. ‘Leden’ zijn personen die beschikken over een geregistreerd account door middel waarvan zij via hun emailadres en wachtwoord kunnen inloggen op het platform.
 3. ‘Activiteiten’ zijn alle bezigheden die door leden, Samen Suppen en/of derden op het platform worden aangeboden en waar leden (al dan niet tegen een vergoeding) aan kunnen deelnemen.
 4. ‘Organisatoren’ zijn leden, dan wel ambassadeurs van Samen Suppen, die een activiteit via het platform aanbieden.

2. Toegang en registratie

 1. Door lid te worden van het platform verklaart de persoon akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden, privacyverklaring en huisregels.
 2. Alleen natuurlijke personen kunnen lid worden van het platform. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 3. Het is niet toegestaan om een account aan te maken op naam van een ander persoon, tenzij de betreffende persoon hiermee heeft ingestemd.
 4. Elk lid beschikt over een persoonsgebonden profielpagina. Leden zijn bevoegd dit profiel naar eigen wens - mits op een correcte en integere manier - aan te passen.
 5. Het is een lid niet toegestaan om inloggegevens aan derden te verstrekken.
 6. Als Samen Suppen het vermoeden heeft dat een persoonsgebonden account door derden wordt gebruikt, heeft Samen Suppen het recht om het account van het betreffende lid te blokkeren en/of het lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen.
 7. Als een lid het vermoeden heeft dat zijn persoonsgebonden account door derden wordt gebruikt, dient hij Samen Suppen daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
 8. Samen Suppen heeft het recht een lid te dwingen over te gaan tot aanpassing van zijn profiel, indien hiervoor een gegronde reden bestaat. Indien een lid dit weigert, heeft Samen Suppen het recht om het profiel zelf aan te passen.
 9. Samen Suppen heeft het recht om personen die zich willen aanmelden als lid te weigeren, het lidmaatschap van leden zonder ingebrekestelling te beëindigen en/of leden te blokkeren, indien hiervoor een gegronde reden bestaat. Onder een gegronde reden valt onder andere handelen in strijd met de gebruiksvoorwaarden, privacyverklaring en/of huisregels.

3. Lidmaatschap en activiteiten

 1. Aan een lidmaatschap zijn geen kosten verbonden.
 2. Het lidmaatschap wordt, behoudens opzegging, aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. Het lidmaatschap is dagelijks opzegbaar.
 4. De organisator van een activiteit heeft het recht om een deelnemersvergoeding te vragen. Deze deelnemersvergoeding mag niet hoger zijn dan de werkelijk gemaakte of te maken kosten.
 5. De organisator van een activiteit heeft het recht om zelf te bepalen op welke wijze betaling van de deelnemersvergoeding plaatsvindt.  
 6. Bij annulering van een activiteit door de organisator is de organisator verplicht om een reeds betaalde deelnemersvergoeding aan de deelnemers te restitueren. Bij annulering van een door Samen Suppen georganiseerde activiteit vindt eveneens een restitutie van de deelnemersvergoeding plaats.    
 7. Bij afmelding voor een activiteit heeft de organisator de mogelijkheid om een reeds betaalde deelnemersvergoeding aan de betreffende deelnemer te restitueren. Hij is hiertoe echter niet verplicht. Bij afmelding voor een door Samen Suppen georganiseerde activiteit vindt enkel restitutie plaats, indien de afzegging ten minste 48 uur voor aanvang van de activiteit heeft plaatsgevonden.

4. Het gebruik

 1. Het is een lid niet toegestaan om te handelen in strijd met de door Samen Suppen opgestelde gebruiksvoorwaarden, huisregels en privacyverklaring. Daarnaast dient een lid zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder in het bijzonder de bepalingen uit het Wetboek van Strafrecht.
 2. Het is een lid niet toegestaan om persoonsgegevens van derden die via het platform zijn verkregen te verkopen, te verspreiden of op enige andere manier voor eigen doeleinden te gebruiken.
 3. Een lid dient zich zowel op het platform als bij het deelnemen aan activiteiten netjes te gedragen en is verplicht om op een correcte en integere manier te communiceren.
 4. Alleen leden kunnen deelnemen aan activiteiten.
 5. Bepaalde delen van de website zijn enkel toegankelijk voor leden.
 6. Het is niet toegestaan om je via een ander kanaal dan de website van Samen Suppen aan te melden voor activiteiten die via het platform georganiseerd worden.
 7. Het is leden niet toegestaan om door middel van het organiseren van activiteiten voor eigen gewin winst te behalen.
 8. Misbruik van het platform, dan wel een vermoeden hiervan, dient onmiddellijk bij Samen Suppen te worden gemeld.  

5. Garantie en aansprakelijkheid

 1. Samen Suppen kan niet garanderen dat de informatie die in het kader van het platform aan leden beschikbaar wordt gesteld, juist is. Samen Suppen is niet aansprakelijk voor onjuist verstrekte informatie alsmede druk- en typefouten.
 2. Het gebruik van het platform vindt plaats op eigen risico. Zowel Samen Suppen, haar ambassadeurs als haar samenwerkingspartners zijn niet aansprakelijk voor direct dan wel indirect geleden schade (in welke vorm dan ook) als gevolg van het gebruik van het platform, waaronder mede wordt verstaan het deelnemen aan en/of het organiseren van activiteiten.
 3. Samen Suppen is niet aansprakelijk voor betalingshandelingen die plaatsvinden tussen leden en organisatoren, behoudens het geval dat het een betalingshandeling betreft tussen leden en een door Samen Suppen georganiseerde activiteit.
 4. Samen Suppen spant zich in voor een correct gebruik van het platform, een adequate beveiliging van de website en het voorkomen van storingen. Samen Suppen kan niet garanderen dat misbruik van het platform, hacks en/of storingen toch zullen plaatsvinden. Samen Suppen is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende direct dan wel indirect geleden schade (in welke vorm dan ook).

6. Verplichtingen Samen Suppen

 1. Samen Suppen spant zich in voor een correcte, adequate en zorgvuldige klachtafhandeling.  
 2. Het is Samen Suppen PPEN niet toegestaan om persoonsgegevens zonder toestemming van de betreffende persoon te verspreiden en/of te verkopen.

7. Wijzigingen

 1. Samen Suppen heeft het recht de gebruiksvoorwaarden, huisregels en privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Op de website van het platform zijn de meest recente versies van deze documenten te raadplegen.  

8. Intellectueel eigendom

 1. Het intellectueel eigendom van het platform en daarop gepubliceerd materiaal (waaronder onder andere wordt verstaan de vormgeving, logo’s, foto’s, artikelen en overige inhoud) en aangeboden diensten berust bij Samen Suppen. Het is een lid niet toegestaan om zonder toestemming van Samen Suppen materiaal van het platform te bewerken, openbaar te maken, te distribueren of te reproduceren.
 2. De gebruiksrechten die door Samen Suppen aan leden worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van foto’s, artikelen en overige inhoud voor persoonlijke doeleinden gedurende de duur van het lidmaatschap.
 3. Het is verboden om diensten, webpagina’s, broncodes en/of elementen hiervan op welke manier dan ook te bewerken, openbaar te maken, te distribueren of te reproduceren.

9. Toepasselijk recht

 1. Op de gebruiksvoorwaarden, privacyverklaring en huisregels, alsmede alle diensten die Samen Suppen aanbiedt, is het Nederlands Recht van toepassing.
 2. Geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.


Samen Suppen